Vergoedingsvoorwaarden verzekerden Zilveren Kruis en haar labels

(Avéro Achmea, De Friesland, FBTO, Interpolis, OZF, ProLife, ZieZo, Zilveren Kruis)


Het Spine & Joint Centre heeft geen zorgovereenkomst met Zilveren Kruis voor 2019. Voor behandeling door het Spine & Joint Centre is een machtiging van Zilveren Kruis nodig.
 

Dit betekent voor u:

  • Dat u langer dan 6 maanden pijnklachten aan rug, nek of bekken moet hebben;
  • Dat deze klachten gevolgen hebben voor uw dagelijks leven zoals werk, studie, thuissituatie en/of uw mentale gezondheid;
  • Herhaalde (!) behandelingen door 1e-lijns zorg zoals fysiotherapie, of een medisch specialist zoals neuroloog, orthopeed, reumatoloog, anesthesioloog (pijnbestrijder) of psycholoog u onvoldoende hebben kunnen helpen.

De procedure


1.  U wordt door de huisarts of een medisch specialist verwezen naar het Spine & Joint Centre.
2.  Als de verwijzing voldoet aan de criteria maken wij met u een afspraak voor een onderzoek.

De eisen aan de verwijzing zijn:
a. Verwijzing voor medisch specialistische revalidatie;
b. Voor rug, bekken en/of nekklachten;
c. Duidelijke vermelding dat recente eerstelijnsbehandeling zoals bijvoorbeeld fysiotherapie onvoldoende resultaat heeft opgeleverd, ondersteund door een uitbehandelverslag van de eerstelijns (fysio)therapeut, indien beschikbaar. *

*) Als u wordt verwezen door een medisch specialist (bv. Neuroloog, Orthopeed e.a.), mag deze aangeven dat eerstelijns behandeling geen nut heeft. Dit moet dan wel duidelijk worden aangegeven in de verwijzing.

3.  Wij voeren het eerste deel van het onderzoek uit.
4.  Als in de loop van dit onderzoek blijkt dat u niet in aanmerking komt voor behandeling dan delen wij dat direct aan u mee.
5.  Als er geen contra-indicatie is, voeren wij het vervolg van het onderzoek uit.
6.  Als u in aanmerking komt voor behandeling dan dienen wij een machtigingsaanvraag in bij Zilveren Kruis.
7.  Als wij een machtiging van Zilveren Kruis ontvangen kunt u de behandeling starten.
8.  Als de machtiging wordt afgewezen kunt u: een andere zorgaanbieder proberen, danwel bezwaar aantekenen bij Zilveren Kruis.


Waarom deze machtiging voor behandeling?


Zilveren Kruis eist naast de standaard voorwaarden (zie boven) dat een machtiging voor behandeling wordt aangevraagd. Zonder machtiging van Zilveren Kruis worden de kosten van uw behandeling niet vergoed. Wij moeten daarom met u samen goed onderzoeken of medisch specialistische revalidatiebehandeling daadwerkelijk geïndiceerd is en of u aan de daaraan te stellen voorwaarden van Zilveren Kruis voldoet. Dit doen wij middels een onderzoek. Op basis van dit onderzoek kunnen wij een machtingsverzoek indienen bij Zilveren Kruis. Pas wanneer de machtiging wordt verleend kunnen wij tot behandelen over gaan. Wanneer het machtigingsverzoek wordt afgewezen en u heeft dringende reden om juist door het Spine & Joint Centre behandeld te willen worden dan kunt u bezwaar aantekenen bij Zilveren Kruis of ervoor kiezen de behandeling zelf te betalen. Neem in dat geval contact op met onze patiëntenadministratie voor de voorwaarden.

Kosten en vergoeding


Het Spine & Joint Centre hanteert de door de overheid vastgestelde maximum tarieven. (lees hier meer)

Na beëindiging van het vooronderzoek* of de behandeling ontvangt u van ons een rekening. U moet deze rekening zelf voldoen, maar kunt deze kosten declareren bij uw zorgverzekeraar. Houd daarbij wel rekening met het wettelijk verplicht eigen risico.

*ook als blijkt dat u niet bij ons in behandeling kunt komen of als er geen machtiging wordt afgegeven door Zilveren Kruis.

In het geval van een machtiging voor behandeling wordt door Zilveren Kruis op de volgende wijze vergoed:
Restitutiepolis – het volledige bedrag wordt vergoed;
Naturapolis – een deel van het bedrag wordt vergoed.

Kunt u aantonen dat slechts een deel van de behandeling voor vergoeding in aanmerking komt, en betaalt u dit deel zo spoedig mogelijk en in één keer? Dan zal het Spine & Joint Centre het resterende bedrag niet bij u vorderen.