Algemene voorwaarden (oud)

Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden van Stichting Spine & Joint Centre The Netherlands (SJC), gevestigd te 3035 EM Rotterdam aan de Noordsingel 113, en de daaraan verbonden, al dan niet vrijgevestigde medici, behandelaars en behandelondersteuners.

Het SJC is een instelling voor medisch specialistische revalidatiezorg (revalidatiecentrum). Het SJC behandelt patiënten met therapieresistente, complexe chronische (pijn-) klachten aan het bewegingsapparaat. SJC staat ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel te Rotterdam onder nummer 41135552. AGB-code 06160809.

versie 2.0 – 8 december 2017

Toelichting

Deze algemene voorwaarden zijn, na advies van de medische staf en de cliëntenraad van SJC en na instemming door de Raad van Toezicht, vastgesteld door het Bestuur van SJC medio 2017.  Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle door SJC met patiënten gesloten behandel-overeenkomsten, voor zover deze overeenkomsten betrekking hebben op de uitoefening van poliklinische revalidatie door SJC in opdracht van de patiënten. SJC wijst de patiënten op het van toepassing zijn van deze algemene voorwaarden in de behandelovereenkomst en op de website. Deze algemene voorwaarden worden op verzoek van de patiënt kosteloos aan hem/haar toegezonden.

Algemene voorwaarden

Artikel 1 – Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
a. Revalidatiecentrum: SJC;
b. Behandel- of behandelingsovereenkomst: alle door het revalidatiecentrum met patiënten tot stand gekomen behandelovereenkomsten ex artikel 7:446 BW, waarbij het Revalidatiecentrum zich tegenover de Patiënten verbindt tot het verrichten van geneeskundige handelingen gericht op poliklinische revalidatie die rechtstreeks betrekking hebben op de patiënt;
c. Patiënt of Cliënt: de wederpartij van het Revalidatiecentrum bij de Behandelingsovereenkomst en de persoon bij wie geneeskundige handelingen gericht op poliklinische revalidatie worden verricht.
d. Behandeling: poliklinische revalidatie behandeling of -consult en alle overige medisch specialistische zorg en/of dienstverlening, voor zover onderwerp van de Behandelovereenkomst;
e. Medewerkers: bestuur, management, medici, therapeuten, psychologen, ergotherapeuten, instructeurs, administratief/ondersteunend personeel in dienst van SJC op basis van een arbeidsovereenkomst of werkzaam op basis van een overeenkomst van opdracht;
f. Partij of partijen: SJC en/of patiënt.

Artikel 2

Poliklinische Revalidatiezorg verleend door SJC wordt vergoed onder de zorgverzekeringswet (Zvw) indien de Patiënt beschikt over een verwijzing door de huisarts of specialist dan wel daarmee gelijkgestelde artsen.

Aanmelding en informatieverstrekking

Artikel 3

Elke patiënt dient zich steeds op eerste verzoek van (een medewerker van) SJC te kunnen legitimeren met een wettelijk erkend legitimatiebewijs. Kan een patiënt desgevraagd een dergelijk legitimatiebewijs niet tonen, dan is SJC gerechtigd de uitvoering van de Behandelovereenkomst op te schorten respectievelijk de Behandelovereenkomst niet tot stand te brengen, tenzij het om acuut te verlenen zorg gaat. Tevens dient elke patiënt een geldig inschrijvingsbewijs of verzekeringspolis op zijn/haar naam van zijn zorgverzekeraar te kunnen tonen.
De patiënt verklaart dat de door hem/haar opgegeven personalia en verzekeringsgegevens juist zijn.

Artikel 4

De patiënt verklaart zich bereid de vragen van de medisch specialist en behandelaars in het kader van onderzoek, diagnostiek, indicatiestelling en behandeling naar beste weten te beantwoorden en verstrekt zodoende de medisch specialist en alle overige behandelaars van zijn/haar behandelend team alle inlichtingen en medewerking die voor de goede inzet en het verloop van de behandeling nodig zijn.

Medisch dossier

Artikel 5

SJC draagt zorg voor een patiëntenadministratie. SJC bewaart de gegevens en eventuele uitslagen van de patiënt in een medisch (elektronisch/digitaal) dossier een en ander op de wijze als in de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst voorzien. 
Een verzoek om inzage dan wel afschrift van zijn medisch dossier door de patiënt kan door het invullen van een door SJC verstrekt formulier en tegen betaling van de eventueel verschuldigde administratiekosten. Met betrekking tot het medisch dossier en de patiëntenadministratie neemt SJC de wettelijke bepalingen in verband met privacybescherming en geheimhoudingsplicht in acht.

Artikel 6

Inzage van het dossier of informatie uit het dossier aan derden wordt slechts verleend als de patiënt hiervoor schriftelijk toestemming heeft gegeven en deze inzage of informatie schriftelijk is aangevraagd. De patiënt verleent bij voorbaat toestemming aan SJC om zorgverleners buiten SJC, in geval van een behandelrelatie met patiënt, toegang te verlenen tot de voor de behandeling benodigde en bij SJC aanwezige medische informatie. De patiënt kan deze toestemming intrekken, hetgeen schriftelijk dient te geschieden.

Artikel 7

In afwijking van het vorige artikel kunnen inhoudelijke gegevens van de patiënt, met diens toestemming en geanonimiseerd, worden gebruikt voor evaluatie-, ontwikkelings- of wetenschappelijke doeleinden, eventueel in samenwerking met wetenschappelijke organisaties. SJC is gerechtigd informatie te gebruiken voor statistische- en/of presentatiedoeleinden. SJC zal ervoor zorgdragen dat de informatie niet te herleiden is tot de individuele patiënt.

Artikel 8

Onverminderd het bepaalde in artikel 18 b van deze voorwaarden is SJC noch haar medewerkers aansprakelijk voor schade in welke vorm dan ook voortvloeiend uit het gebruik van het medisch dossier door de patiënt dan wel zijn/haar gemachtigde, inclusief maar niet beperkt tot schade als gevolg van onjuistheid, ongeschiktheid of onvolledigheid van de informatie opgenomen in het betreffende medisch dossier.

Weigering

Artikel 9

SJC heeft het recht om een patiënt om haar moverende redenen te weigeren. In dat geval is er sprake van een Weigering. In beginsel zal met een patiënt die de wens te kennen heeft gegeven vooronderzoek (diagnose/assessment) en/of behandeling te willen ontvangen, een daarop gerichte Behandelovereenkomst tot stand komen. Indien een patiënt een zodanig verzoek doet waarvan inwilliging redelijkerwijs niet van SJC gevergd kan worden, kan SJC een patiënt weigeren in welk geval geen Behandelovereenkomst tot stand zal komen. SJC zal patiënt waar mogelijk adviseren bij alternatieve mogelijkheden voor zorg. Adequate communicatie tussen medewerkers van SJC en de patiënt is essentieel voor behoorlijke uitvoering van de behandelovereenkomst. In dat kader is het noodzakelijk dat de patiënt beschikt over voldoende communicatieve vaardigheden. Voor zover SJC oordeelt dat er sprake is van onvoldoende communicatieve vaardigheden bij de patiënt om de behandelovereenkomst naar behoren te kunnen uitoefenen, kan dit leiden tot een Weigering dan wel beëindiging van de Behandelovereenkomst door SJC, of dat het vooronderzoek slechts plaatsvindt onder de voorwaarde dat de patiënt voor het vooronderzoek een beëdigd tolk/vertaler inschakelt/benoemt. 
Tijdens het vooronderzoek wordt vastgesteld of de behandeling naar behoren kan worden uitgeoefend. De patiënt is zelf verantwoordelijk voor het inschakelen van een tolk en voor de daaraan verbonden kosten.

Behandeling en de afspraken hierover

Artikel 10

SJC licht de patiënt op duidelijke wijze in over het voorgenomen onderzoek en de behandeling. Bij het verstrekken van de informatie laat SJC zich leiden door wat de patiënt redelijkerwijs dient te weten over de aard en het doel van het onderzoek of de behandeling die zij noodzakelijk acht en over de uit te voeren verrichtingen, de te verwachten gevolgen en risico’s van het onderzoek of de behandeling voor de gezondheid van de patiënt andere in aanmerking komende methoden van onderzoek of behandeling een en ander op de wijze als in de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) voorzien.

Artikel 11

Kan de patiënt wegens omstandigheden niet op een vooronderzoek (diagnose/assessment) verschijnen, dan moet hij dit minimaal 48 uur van tevoren te melden. Kan een patiënt wegens omstandigheden niet aan een behandeltraject deelnemen, dan moet hij dit minimaal 24 uur van te voren te melden. SJC behoudt zich het recht voor om het wegblijftarief in rekening te brengen wanneer een patiënt de gemaakte afspraak niet nakomt en deze afspraak door de patiënt niet ten minste 48 uur respectievelijk 24 uur van te voren is afgezegd. De bewijslast hiervoor ligt bij de patiënt.
De hoogte van het wegblijftarief wordt jaarlijks vastgesteld en gepubliceerd op de website van SJC.

Opzeggen of opschorten van de behandelingsovereenkomst

Artikel 12

SJC kan de behandelingsovereenkomst niet opzeggen of opschorten, anders dan bij gewichtige redenen dan wel onder de omstandigheden als bedoeld in artikel 9 van deze voorwaarden. Onder gewichtige redenen wordt in ieder geval begrepen:
a. Opzegging of opschorten vanwege onbehoorlijke of onheuse gedragingen van de patiënt in de ruimste zin van het woord ten opzichte van SJC of haar medewerkers of de daar werkzame vrijwilligers en/of ten opzichte van medepatiënten;
b. Opzegging vanwege gebleken onvoldoende belastbaarheid en/of het optreden van een (medische of psychosociale) complicatie als gevolg waarvan voortzetting van de behandeling door het SJC onverantwoord is en/of niet van SJC kan worden gevergd.

De patiënt kan de behandelingsovereenkomst te allen tijde opzeggen.

Na opzegging van de Behandelovereenkomst door SJC dan wel door de patiënt, zal deze overeenkomst zijn beëindigd binnen de kortst mogelijke termijn die daartoe met inachtneming van grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht zal dienen te worden genomen. Bij opzegging door de patiënt zullen aan SJC de kosten moeten worden vergoed die tot aan die opzegging aantoonbaar zijn gemaakt. SJC behoudt zich het recht voor de kosten van de resterende behandeling als gevolg van dat traject bij de patiënt in rekening te brengen voor zover die kosten aantoonbaar zijn gemaakt.Wanneer de patiënt drie opeenvolgende malen niet verschijnt op een behandelafspraak, zonder annulering en zonder opgaaf van reden, mag SJC:
c. De behandelovereenkomst als beëindigd beschouwen;
d. Per afgezegde afspraak het “wegblijftarief” in bij de patiënt in rekening brengen.

Verzekering & betaling

Artikel 13

De patiënt verleent SJC een machtiging om namens de patiënt aan diens verzekeringsmaatschappij betaling te vragen (van het verzekerde deel) van de kosten van de aan hem/haar verleende behandeling. Bij ontvangst van de vergoeding van de verzekeringsmaatschappij verrekent SJC de ontvangen bedragen met het bedrag dat door de patiënt voor de behandeling aan SJC verschuldigd is.

Indien de patiënt niet (voldoende) verzekerd is voor de door SJC geleverde zorg, stuurt SJC de factuur voor de behandeling (of voor een gedeelte daarvan) naar de patiënt. Betaling van de factuur dient zodanig te geschieden dat SJC de betaling uiterlijk dertig dagen na de factuurdatum heeft ontvangen. Het overschrijden van de hiervoor genoemde betalingstermijn heeft tot gevolg dat de patiënt vanaf de vervaldag van de factuur van rechtswege in verzuim is; hij is vanaf dat moment tevens de wettelijke rente verschuldigd. De patiënt ontvangt een aanmaning, en zo nodig een herhaling, waarin hem/haar een termijn van twee weken wordt gegund om alsnog aan zijn/haar verplichtingen te voldoen.

Nadat de in de tweede aanmaning gestelde termijn is verstreken zonder dat betaling heeft plaatsgevonden, zal SJC de vordering ter incasso uit handen geven. In dat geval is de patiënt voorts aan SJC verschuldigd:
a. De in redelijkheid te maken kosten van buitengerechtelijke invordering, die worden gefixeerd op het dan geldende incassotarief van de Orde van Advocaten. Indien SJC kan aantonen hogere kosten te hebben gemaakt, die redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze ten laste van de patiënt;
b. Door SJC gemaakte gerechtelijke kosten verschuldigd in alle instanties, voor zover deze redelijk zijn. Dit geldt alleen indien de patiënt in een in kracht van gewijsde gegaan gerechtelijke vonnis, volledig of in overwegende mate in het ongelijk is gesteld; alles vermeerderd met de eventuele daarover verschuldigde omzetbelasting alsmede de wettelijke rente.

Artikel 14

SJC is op elk moment waarop daartoe redelijkerwijs aanleiding bestaat, gerechtigd om van de patiënt gehele of gedeeltelijke vooruitbetaling of zekerheidsstelling te verlangen van de geschatte kosten, van de aan hem te verlenen behandeling of verdere behandeling. Het achterwege blijven van vooruitbetaling of zekerheidsstelling geeft SJC echter niet de bevoegdheid tot het uitstellen of achterwege laten van acuut te verlenen zorg.

Artikel 15

SJC behoudt zich het recht voor om, op basis van daartoe gemaakte afspraken met de (zorg)verzekeringsmaatschappijen, zonder nadere kennisgeving de tarieven voor de Behandeling te wijzigen, echter uitsluitend als dat geschiedt in overeenstemming met de geldende prijsvoorschriften van de Nederlandse Zorgautoriteit of enig ander daartoe wettelijk aangewezen orgaan. Mochten op een behandeling geen wettelijke prijsvoorschriften van toepassing zijn, dan gelden de op het moment van de betreffende behandeling geldende, bekendgemaakte maximum tarieven, behoudens voor zover de afspraken met de zorgverzekeraars zich daartegen zouden verzetten.

Overmacht

Artikel 16

SJC is niet aansprakelijk voor een tekortkoming in de nakoming van een door haar gesloten overeenkomst indien deze tekortkoming aan SJC volgens de Wet dan wel volgens de in het maatschappelijk verkeer daaromtrent geldende opvattingen, haar niet kan worden toegerekend.

Een tekortkoming in de nakoming kan SJC in ieder geval niet worden toegerekend indien er sprake is van omstandigheden die SJC redelijkerwijs niet zijn toe te rekenen en die uitvoering van de behandelovereenkomst door SJC onmogelijk maken.

Ingeval van omstandigheden als hiervoor bedoeld (overmacht) kan SJC de behandelovereenkomst, geheel of gedeeltelijk zonder gerechtelijke tussenkomst en zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn, ontbinden middels een aan de patiënt gerichte aangetekende schriftelijke mededeling.

Klachtenregeling

Artikel 17

SJC beschikt over een klachtenreglement en een klachtencommissie als bedoeld in de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz).

De werkwijze van de klachtencommissie en de behandeling van geschillen is neergelegd in een reglement, welk reglement op verzoek verkrijgbaar is. Alle klachten zullen conform dit reglement worden behandeld.

Een klacht als hiervoor bedoeld schort de betalingsverplichting van de cliënt niet op. Als een klacht gegrond wordt verklaard en hervatting van de behandelovereenkomst is mogelijk zal SJC de overeengekomen werkzaamheden alsnog verrichten.

Overige bepalingen

Artikel 18

a. Een afwijkende bepaling van deze algemene voorwaarden, is slechts tussen partijen bindend, indien SJC daarmee uitdrukkelijk schriftelijk heeft ingestemd;
b. SJC kan slechts aansprakelijk worden gehouden voor schade als gevolg van het niet dan wel niet geheel nakomen van haar verplichtingen uit hoofde van de Behandelovereenkomst , voor zover deze schade zal worden uitgekeerd uit hoofde van de daartoe door SJC afgesloten aansprakelijkheidsverzekering.
c. Op de tussen SJC en patiënt gesloten behandelovereenkomst is het Nederlands recht van toepassing.
d. Van de Behandelovereenkomst maken tevens deel uit alle bepalingen van aanvullend recht die zijn opgenomen in de Wgbo en de Wkkgz, voor zover die bepalingen betrekking hebben op het onderwerp van de Behandelovereenkomst.