Kwaliteit en Veiligheid bij het SJC

Als instelling voor medisch specialistische revalidatiezorg (MRSZ) is het SJC verantwoordelijk voor goede patiëntenzorg. Dat betekent dat met name kwaliteit en patiëntveiligheid voorop staan. Om deze kwaliteit en veiligheid aan de patiënten en andere betrokkenen te kunnen bieden is een betrouwbare en veilige informatievoorziening essentieel. Het SJC heeft het kwaliteits- en veiligheids- en informatiebeveiligingsbeleid systematisch vastgelegd en gedocumenteerd. Het wordt voortdurende intern geëvalueerd en verbeterd en aangepast. Periodiek vindt een onafhankelijke toetsing plaats.

Het kwaliteits- en veiligheidsbeleid van het SJC hangen onlosmakelijk samen met de Missie, Visie en kernwaarden van het SJC als organisatie, en laat zich samenvatten in 5 elementen: zorg voor en met de patiënt, het realiseren van de behandeldoelen, door een professioneel team, gericht op meetbare resultaten en focus op verbetering. Dit is een gezamenlijke verantwoordelijkheid en een basisvoorwaarde voor het leveren van zorg. Daarbij gaat het om de veiligheid van onze patiënten, maar ook om de veiligheid van bezoekers en medewerkers.

Het beleid voor informatiebeveiliging betekent voortdurend aandacht voor de beveiliging van de opslag, verwerking en uitwisseling van informatie. Deze focus wordt bereikt als álle medewerkers (en patiënten) in staat zijn om, vanuit de eigen rol en positie, verantwoordelijkheid te voelen en te nemen voor een goede en adequate veiligheid. De patiënten van het SJC geven actief toestemming voor de gegevensverwerking voor alle doelen die het SJC ermee beoogd (de behandeling, de uitwisseling tussen behandelaren, interne analyse en wetenschappelijk onderzoek). Patiënten kunnen zij bezwaar maken tegen het gebruik van informatie voor wetenschappelijk onderzoek, ook wanneer deze informatie geanonimiseerd is.

De interne spelregels voor de medewerkers zijn vastgelegd in een gedragscode. Voor klachten van patiënten hanteert het SJC een specifieke procedure en voor incidenten hanteert het SJC in interne meldsysteem. De resultaten worden, voorzien van maatregelen, aan het Bestuur gerapporteerd.Het SJC neemt elk jaar in de jaarverantwoording op:- de behandelresultaten;- de resultaten van het kwaliteitsbeleid;- de resultaten van het informatiebeveiligingsbeleid. De jaarverantwoording van het SJC kunt u vinden via de website van het CIBG.

Reglementen en procedures

Het Spine & Joint heeft het bewaken van de kwaliteit hoog in het vaandel staan. Daarnaast spant het Spine & Joint Centre zich in om de zorg zo goed mogelijk af te stemmen op uw specifieke situatie. Bovendien willen wij u behandelen met professionele zorg.
Om deze redenen zijn er binnen het Spine & Joint Centre procedures en reglementen van toepassing, die wij regelmatig beoordelen en waar nodig herzien. De meest actuele documenten en procedures vindt u op deze pagina.