Privacyverklaring Spine & Joint Centre 

Algemeen

Deze privacyverklaring is van toepassing op alle gegevens die Spine & Joint Centre (SJC) verzamelt en verwerkt via www.spineandjoint.nl en gedurende de tijd dat u een behandelrelatie heeft met het Spine & Joint Centre. 

Het Spine & Joint Centre Rotterdam is een instelling voor poliklinische, medisch specialistische revalidatiezorg. Het SJC behandelt patiënten met therapieresistente, complexe chronische (pijn-) klachten aan het bewegingsapparaat, specifiek voor nek, rug en bekken. 

SJC hecht veel waarde aan (de bescherming van) uw privacy. 

Verantwoordelijke

SJC is volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Deze verantwoordelijkheid voor onze belanghebbenden dragen wij op twee niveaus: in algemene communicatie en voor patiënten bij ons in behandeling. 

Algemene communicatie

Website en Cookies

Onze website maakt gebruik van cookies. Persoonsgegevens die door middel van de cookies op onze websites zijn verzameld worden alleen gebruikt voor technische en analytische doeleinden.  

Voor details over de cookies verwijzen wij u naar onze cookieverklaring. 

Contactformulier  

Deze gegevens (naam en e-mailadres) hebben we minimaal nodig om met u te kunnen communiceren. 

Aanmeldformulier 

Om u als patiënt aan te melden kunt u gebruik maken van ons aanmeldformulier.  
Ten behoeve van een juiste registratie vragen we: 

 • Naam 
 • BSN 
 • Geboortedatum 
 • Straat en huisnummer 
 • Postcode 
 • Woonplaats 
 • E-mailadres 
 • Telefoonnummer

Deze gegevens worden beveiligd naar ons doorgestuurd. 

Deze gegevens hebben we nodig om u op een juiste wijze te identificeren en een aanvang te maken met de behandeling. 

Gegevensverwerking patiënten 

Beveiliging van uw gegevens 

SJC hecht veel waarde aan uw persoonsgegevens en de beveiliging daarvan. Wij nemen daarom beveiligingsmaatregelen om diefstal, verlies of anderszins onrechtmatig gebruik van uw persoonsgegevens te voorkomen. Wij werken onder meer met beveiligde verbindingen en waar nodig met versleutelde communicatie. Daarnaast nemen wij maatregelen met betrekking tot fysieke en logische toegangsbeveiliging. 

Grondslagen om uw gegevens te verwerken 

Iedere verwerking van persoonsgegevens moet worden gebaseerd op een rechtvaardigingsgrond. Wij verwerken persoonsgegevens op grond van de volgende rechtvaardigingsgronden: 

 • Noodzakelijk voor de uitvoering van een behandelovereenkomst 
 • Op basis van een wettelijke verplichting 
 • Het gerechtvaardigd belang 
 • Uw toestemming
Noodzakelijk voor de uitvoering van een behandelovereenkomst met SJC 

We gebruiken uw persoonsgegevens wanneer dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een behandelovereenkomst tussen u en SJC. Zonder deze persoonsgegevens is het niet mogelijk om te voldoen aan onze verplichtingen betreffende de behandelovereenkomst. 

Op basis van een wettelijke verplichting 

We zijn wettelijk verplicht om uw persoonsgegevens te verwerken om te voldoen aan fiscale en andere wettelijke verplichtingen. 

Het gerechtvaardigd belang 

We gebruiken uw gegevens op grond van onze gerechtvaardigde belangen, zoals: 

 • Het belang van SJC om een duurzame relatie met u te behouden en u producten en diensten aan te bieden. 
 • Het belang van SJC om de effectiviteit van onze diensten te verbeteren door middel van statistische analyse.

We hebben een gerechtvaardigd belang om uw persoonsgegevens te verwerken. De verwerking van persoonsgegevens op grond van een gerechtvaardigd belang heeft naar onze mening geen, of slechts een beperkte, impact op uw privacy. Bent u het niet eens met de verwerking van uw gegevens op grond van ons gerechtvaardigd belang? Dan kunt u hier altijd bezwaar tegen maken bij ons, wij staken dan de verwerking. 

Uw toestemming 

In sommige gevallen verwerken wij uw persoonsgegevens op grond van uw toestemming. Hierbij dient te worden opgemerkt dat u uw toestemming altijd kunt intrekken. 

Worden uw gegevens aan derden verstrekt? 

In overeenstemming met deze privacyverklaring en in zover dat bij de wet is toegestaan, kan SJC gebruik maken van derden voor het verlenen van haar diensten. Voor zover deze derden bij het uitvoeren van betreffende diensten uw persoonsgegevens verwerken, doen zij dit in de hoedanigheid van verwerker voor SJC en heeft SJC verwerkersovereenkomsten afgesloten en de vereiste technische en organisatorische maatregelen genomen om te verzekeren dat uw gegevens uitsluitend voor bovenstaande doeleinden worden verwerkt. 

Opslag van patiëntengegevens 

Uw gegevens worden niet buiten de Europese Economische Ruimte (EER) opgeslagen. 

Welke persoonsgegevens verzamelt SJC? 

SJC verzamelt uitsluitend persoonsgegevens die u of uw verwijzer aan ons verstrekt.  

Patiëntendossier 

Om goede zorg te kunnen verlenen verzamelen en gebruiken wij (medische) informatie in een digitaal medisch dossier of Elektronisch Patiënten Dossier (EPD), zoals aangegeven in artikel 7:446 Burgerlijk Wetboek (WGBO).  

Wij verzamelen niet meer informatie dan nodig is voor uw behandeling. 

Waar het gaat om de geheimhouding van uw medische dossier houdt het SJC zich aan de wettelijke voorschriften.  

Toestemmingsformulier 

Als u bij ons een traject start krijgt u van ons een toestemmingsformulier waarop wij aangeven hoe wij met uw gegevens omgaan. Wij vragen daarbij uw toestemming om informatie uit te wisselen met uw huisarts en/of verwijzer en deze te informeren over de behaalde resultaten. Verleende toestemming kunt u op een later moment altijd schriftelijk wijzigen.  

Pasfoto 

Om communicatie met en over u te verbeteren vragen wij of wij een foto van u mogen opnemen in uw medisch dossier. Hiermee voorkomen wij ook dat u zich vervolgens niet steeds hoeft te identificeren. Medewerkers met wie u een afspraak heeft of door wie u behandeld wordt, weten meteen wie u bent.  

U bent niet verplicht om een foto te laten maken. Heeft u bezwaar tegen het maken en ons gebruik van uw foto kan kunt u dat aangeven aan de baliemedewerker.  

Inzage gegevens 

SJC verleent alleen inzage in uw medisch dossier aan uzelf en aan zorgverleners van SJC die bij uw behandeling zijn betrokken.  

Voor inzage in uw gegevens door derden vragen wij altijd vooraf schriftelijk uw toestemming. 

Evaluatie en onderzoek 

Het SJC gebruikt uw informatie voor kwaliteitsdoeleinden en externe wettelijke verantwoording. Voor het gebruik van uw gegevens voor prospectief wetenschappelijk onderzoek vragen wij aparte toestemming conform de KNMG-richtlijn omgaan met medische gegevens. 

Bewaartermijnen 

Uw persoonsgegevens worden verwijderd of anoniem gemaakt wanneer deze persoonsgegevens niet langer meer nodig zijn voor de verwerkingsdoeleinden die in deze privacyverklaring zijn genoemd. 

Op grond van wetgeving moeten wij uw medisch dossier bewaren volgens de voorgeschreven termijn van 20 jaar.  

U kunt schriftelijk verzoeken deze termijn te verkorten of te verlengen.  

Financiële- en declaratiegegevens worden conform de voorgeschreven termijn van 7 jaar bewaard. Deze termijn kan niet op uw verzoek ingekort of verlengd worden. 

Wanneer uw persoonsgegevens via het contactformulier zijn ontvangen zullen wij deze bewaren voor zolang deze nodig zijn voor de uitvoering van de behandeling of voor zolang wij een behandelrelatie met u hebben. 

Uw rechten tot de persoonsgegevens 

Op elk gewenst moment kunt u een verzoek indienen om uw persoonlijke gegevens in te zien, te corrigeren of te wissen. Daarnaast heeft u het recht om beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te verzoeken, het recht om in verzet te komen tegen de verwerking van uw persoonsgegevens en het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Deze rechten staan bekend als de rechten van de betrokkenen.  

Om een beroep te doen op bovenstaande rechten kunt u contact met ons opnemen door een mail te sturen naar info@spineandjoint.nl. Wij zullen u vragen om zich te legitimeren voordat we over gaan tot de uitvoering van bovenstaande rechten. 

Verwijderen van uw informatie uit het medisch dossier 

U kunt ons schriftelijk en ondertekend verzoeken om verwijdering of aanpassingen te doen aan uw medisch dossier. Het aanpassen van de gegevens in het medische dossier kan alleen wanneer deze gegevens feitelijk niet juist of onvolledig zijn.  

Direct verwijderen van uw medisch dossier impliceert dat wij uw behandeling staken en de behandelovereenkomst stoppen.  

Functionaris Gegevensbescherming (FG) 

SJC heeft een externe functionaris gegevensbescherming aangesteld. Hij is bereikbaar via ton.aben@infosecura.com 

Klachten 

Heeft u een klacht over de wijze waarop wij uw persoonsgegevens hebben verwerkt, dan kunt u deze indienen via info@spineandjoint.nl, bij de FG van SJC via ton.aben@infosecura.com of rechtstreeks bij de Toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. 

Voor vragen over of naar aanleiding van deze privacyverklaring kunt u contact opnemen via ons algemene telefoonnummer 010-4642211 of per email info@spineandjoint.nl) 

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 26-08-2022