Privacyverklaring Spine & Joint Centre

Het Spine & Joint Centre Rotterdam (SJC) is een instelling voor medisch specialistische revalidatiezorg. Het SJC behandelt patiënten met therapieresistente, complexe chronische (pijn-) klachten aan het bewegingsapparaat, specifiek voor nek, rug en bekken”.


Als instelling voor medisch specialistische revalidatiezorg (MRSZ) is het SJC verantwoordelijk voor goede patiëntenzorg. Dat betekent dat kwaliteit en patiëntveiligheid voorop staan.
Het SJC hecht veel waarde aan de bescherming van uw privacy en heeft passende en technische maatregelen getroffen om uw privacy te beschermen. 


Om goede zorg te kunnen verlenen is het noodzakelijk dat het SJC (medische) informatie over u verzamelt en gebruikt. Het SJC zal niet meer informatie verzamelen en gebruiken dan nodig is voor uw behandeling.De informatie over u wordt vastgelegd in een medisch dossier. SJC is als zorgverlener verplicht een medisch dossier bij te houden. Dit is geregeld in artikel 7:446 Burgerlijk Wetboek en de Wet op de geneeskundige behandelovereenkomst (WGBO).
De behandelovereenkomst met u komt tot stand zodra u heeft ingestemd met het behandelplan. Bij het SJC ondertekenen de patiënt en de specialist (RA) beiden het behandelplan. Waar het gaat om de privacy en de geheimhouding van uw medische dossier houdt het SJC zich aan de wettelijke voorschriften. Op het toestemmingsformulier kunt u aangeven waarvoor het SJC uw (medische) informatie mag gebruiken.SJC verleent alleen inzage in uw medisch dossier aan uzelf en aan zorgverleners die bij uw behandeling zijn betrokken. U moet daar wel vooraf schriftelijk toestemming voor geven.
U kunt deze toestemming ook weigeren of intrekken. 
Het SJC gebruikt uw informatie ook voor externe verantwoording en/of (wetenschappelijk) onderzoek. Hiervoor wordt uw informatie zodanig bewerkt dat deze niet meer tot u als persoon is te herleiden. Ook hiertegen kunt u schriftelijke bezwaar maken. SJC registreert een dergelijk bezwaar in uw dossier.


Ook is het SJC is verplicht uw medisch dossier zonder onredelijke vertraging te wissen indien dit niet langer nodig is voor de behandeling. Bij het SJC is dit na het uitvoeren van de schriftelijke eindevaluatie waarvoor u 12 maanden na het einde van de behandeling wordt uitgenodigd.Voor het bewaren van uw medisch dossier hanteert het SJC de voorgeschreven termijn van 15 jaar. U kunt schriftelijk verzoeken deze termijn te verkorten of te verlengen. Dit geldt niet voor de informatie die niet mee tot u als persoon is te herleiden.SJC bewaart uw financiële- en declaratiegegevens de voorgeschreven termijn van 7 jaar. Deze termijn kan niet op uw verzoek worden ingekort of verlengd.
 
Tenslotte wijst het SJC u erop dat het SJC haar algemene voorwaarden heeft gepubliceerd op de website, evenals de informatiebrochure en de klachtenprocedure bij de behandeling door het SJC.Daarnaast wijst SJC u op de mogelijkheid om zowel bij het Bestuur van het SJC als bij de Autoriteit Persoonsgegevens een klacht in te dienen.